Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria: 
- posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności  wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
- będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od 13 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku. Uczestnikom projektu zapewniamy dopasowane do profilu szkolenia kursy specjalistyczne i zawodowe oraz możliwość zdobycia licencji i uprawnień zawodowych. W ramach projektu odbędą się warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej, spotkania z pracodawcami, wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing) i warsztaty z autoprezentacji. Zapewniamy indywidualne wsparcie trenera pracy, płatne staże aktywizujące oraz dodatki motywacyjne i szkoleniowe. 
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.: 
- formularz rekrutacyjny 
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- klauzula RODO 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony (zamieszczone poniżej) lub otrzymać w Biurze projektu. Dokumenty należy składać:
- osobiście w Biurze projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a, 58-506 Jelenia Góra;
- pocztą/kurierem na adres jak wyżej;
- drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: koordynator@kson.pl;

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2018r. do godz. 15.00  r.     W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura projektu. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: info@kson.pl lub telefoniczny 794-964-456  z Panią Anną Daskalakis - specjalistą ds rekrutacji i promocji (codziennie w godz. 10.00-15.00).

Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Klauzula RODO


 

Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl