line

PROGRAM

line

RUSZYŁ PROGRAM „ABSOLWENT”: aktywizacja absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnościami

 

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 listopada 2018r. rozpoczął rekrutację do projektu „Doradztwo + Szkolenia + Staż = Praca”. Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź będących studentami ostatniego roku. Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu PFRON „Absolwent”
 

Beneficjentem ostatecznym może zostać osoba posiadająca statut osoby niepełnosprawnej będącej absolwentem (osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskała absolutorium, posiadająca dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydanego nie wcześniej niż 5 lat przed dniem przystąpienia do programu, pozostająca bez zatrudnienia) bądź studentem ostatniego roku. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozytywne przejście etapu kwalifikacyjnego.

Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. W pierwszej kolejności zrealizowane zostanie Indywidualne Doradztwo Zawodowe, podczas którego określone zostaną predyspozycje kandydata, przeprowadzona zostanie wnikliwa diagnoza jego potrzeb, możliwości i predyspozycji. Na podstawie uzyskanych danych określone zostaną cele każdego z kandydatów, a następnie sporządzona indywidualna ścieżka kariery zawodowej.
 

Drugim etapem, formą wsparcia będzie działalność konsultacyjno – doradcza przygotowująca do świadomego przejścia potencjalnego pracownika przez tzw. ścieżkę rekrutacyjną. W ramach tego działania beneficjenci zostaną przygotowani do poszukiwania pracy (teoretyczne i praktyczne warsztaty zawierające sterowaną symulację rozmowy kwalifikacyjnej wraz z jej omówieniem pod kątem indywidualnego zachowania poszczególnych uczestników z uwzględnieniem informacji wypracowanych na wcześniejszych etapach projektu), wezmą udział w spotkaniach z pracodawcami (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, które umożliwią zdobycie rzeczywistego oglądu na pracę w danym przedsiębiorstwie uzupełnione zostaną o job shadowing oraz rozmowy z pracownikami i pracodawcami, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jakie są oczekiwania i warunki stawiane przez pracodawców), a w ostatnim etapie doradztwo w selekcji ofert pracy bazujące na uzyskanych wcześniej informacjach dotyczących beneficjenta ostatecznego. Elementem realizowanym równolegle będą warsztaty z autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz warsztaty i szkolenia zawodowe pozwalającej nabyć umiejętności tzw. twarde lub podniesienie poziomu posiadanej przez uczestnika wiedzy w tym zakresie. Szkolenia zawodowe będą dobierane pod kątem konkretnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników.
 

Ostatnim etapem jest mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń, dzięki któremu beneficjenci projektu podniosą swój poziom pewności siebie oraz przy wsparciu mentora wejdą na nową ścieżkę zawodową (rolą mentora jest wspomagać uczestnika w pokonywaniu barier występujących przy zatrudnieniu w nowym przedsiębiorstwie).
 

Wnioskodawca zakłada, że 40% beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie znajdzie zatrudnienie na min 6 miesięcy po ukończeniu pełnej ścieżki wsparcia.

 

Rekrutacja do projektu trwa. Więcej informacji: www.kson.pl

Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie całej Polski.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!


Sprawdź trasę

design by : LEMONPIXEL.pl